Innovationscheckar till företag för ökad innovationskraft

Attraktiva miljöer för företag att verka och utvecklas i är en allt viktigare konkurrensfaktor i vår globaliserade värld. De kommer inte av sig själv, utan näringslivet, akademin och politiken har ett gemensamt ansvar att bygga dem. En del i detta är självklart ramverket innefattandes skatter, lagar och regler. Sedan 1990/01 års skattereform har mycket hänt; avregleringar, EU:s utvidgning och utvecklingen av digital teknik. En svensk skattereform med tjänstekonomin i fokus känns alltmer akut. Utbildning måste stimuleras. Företagen måste få förutsättningar att öka sin innovationskraft och växa. Och detta i Sverige.

Idag bidrar svenska företag med 75 procent av de totala FoU-investeringarna, varav en handfull storföretag står för merparten. De små och medelstora företagens (SME) andel är endast 18 procent.

Nu måste våra politiker stimulera SME att stärka sin innovationskraft genom att bland annat öka sina FoU-investeringar. Många SME saknar helt vana att samverka med akademiska miljöer och vice versa. Genom ett system med innovationscheckar kan den initiala spärren övervinnas. Checkarna skulle skapa incitament för SME att etablera samarbete med akademi och snabbt få tillgång till expertkunskap de annars skulle ha svårt att nå.

Erfarenheter från länder som Danmark, Storbritannien och Nederländerna visar att innovationscheckarna lett till samverkan mellan akademi och näringsliv som annars inte skulle uppkommit. Förutsättningarna för fördjupat och mer långsiktigt samarbete bedöms dessutom som mycket goda. Ansökningsförfarandet måste vara enkelt och systemet skulle kunna säkras med lämplig form av auktorisation.

Innovation och tillväxt kommer till stor del att ske i SME framöver så de får inte glömmas bort i 2012 års forskningsproposition respektive innovationsstrategi!

Jag ser fram emot debatt om innovationsfrågorna i Almedalen, inte minst vid Almegas Innovationsseminarium tisdagen den 5 juli kl 10.00 – 11.30 på Hästgatan 12.