Sjuka och arbetslösa ska ha en gemensam försäkring

Tjänsteföretagen i radikalt utspel: Det är dags att införa en modern och gemensam omställningsförsäkring – och en ny ”omställningsmyndighet” – för sjuka och arbetslösa! Dagens socialförsäkringssystem – med en sjukförsäkring som omfattar alla och en frivillig arbetslöshetsförsäkring med olika ersättningar – tappar fokus på det viktigaste, nämligen omställning. Vi vill höja ambitionen och föreslår därför en gemensam försäkringslösning som hjälper människor tillbaka till arbetslivet, oavsett orsak till utanförskapet. I praktiken innebär detta att arbetslöshetsförsäkringen blir obligatorisk. Vi vill också se över möjligheten att slå ihop två kritiserade myndigheter – Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen – till en omställningsmyndighet. Det här är en uppgradering av den svenska modellen, skriver Almegas Jonas Milton och Ulf Lindberg.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har givits ett brett och omfattande uppdrag. På bordet ligger såväl sjukförsäkringen som arbetslöshetsförsäkringen.
Inom Almega, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn, har vi ställt oss frågan hur ett hållbart försäkringssystem som möter utmaningarna inte bara på dagens arbetsmarknad, utan några decennier framöver, ska se ut.

Våra viktigaste utgångspunkter är:

• Rörlighet mellan företag och branscher kommer att bli än viktigare i kunskapssamhället. Individens kärnkunskap kommer vara attraktiv i fler sammanhang och i fler branscher än i dag.

• Allt fler kommer byta roller under sitt arbetsliv mellan företagare, uppdragstagare och anställd.

• Den demografiska utvecklingen kommer innebära att vi behöver alla tillgängliga arbetstimmar med kompetens som passar arbetsmarknadens behov.

• Omställningsarbetet måste bli betydligt bättre för att möjliggöra återkomst till arbetsmarknaden. I kunskapssamhället måste lösningarna så långt som möjligt skapas utifrån den enskilde individens behov.

Sammantaget leder det oss till att föreslå en i flera stycken radikal förändring av dagens system. En förändring som vi är övertygade om kommer att bidra till ökad konkurrenskraft för företagen samt förbättrad välfärd för medborgarna.

I ett historiskt perspektiv har socialförsäkringssystemet byggts upp för att ge inkomsttrygghet under tider av utanförskap på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Det är nu dags att på allvar höja ambitionen till att få en fungerande omställningstrygghet. Ett system som hjälper människor tillbaka till arbetslivet oavsett orsak till utanförskapet.

Almega menar att en lösning med en obligatorisk omställningsförsäkring bör vara det övergripande målet för utredningen. Att i möjligaste mån likställa sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen är en viktig grundprincip.

Genom dagens system med en sjukförsäkring som omfattar alla men en arbetslöshetsförsäkring som är frivillig och dessutom med olika villkor och ersättningar tappar vi lätt fokus på det viktigaste, nämligen omställning. I stället ligger ofta diagnosen både i individens och också i myndigheternas primära intresse eftersom den avgör ersättningsnivå och vem som ska betala för rehabiliteringsinsatser med mera.

Orsaken till utanförskapet kan vara sjukdom eller arbetslöshet men är ofta en kombination där det är svårt att avgöra vad som är orsak och verkan. Med en gemensam försäkringslösning kan fokus läggas mycket tidigare på vad som är rätt väg tillbaka till arbetsmarknaden.

I praktiken innebär vårt förslag att arbetslöshetsförsäkringen blir obligatorisk.

Dagens modell med frivilligt medlemskap och facklig branschvis administration, men huvudsakligen skattefinansierad, har överlevt sig själv. Den uppdelning av arbetsmarknaden, som har sina rötter i det gamla skråväsendet, är inte längre relevant. Nya branscher uppstår och utvecklas. En splittrad administration leder till rättsosäkerhet. Den branschvisa administrationen leder också till risk för inlåsning.

Inte heller dagens differentierade avgifter medverkar till den nödvändiga rörligheten på arbetsmarknaden. Genom att skapa ett enhetligt försäkringssystem som omfattar alla minskar kostnaden per försäkrad. Riskerna sprids på fler individer än i dagens system då branscher och företag över tid drabbas olika hårt av konjunktursvängningar och strukturomvandling.

Även företagare och uppdragstagare skulle komma att omfattas av en obligatorisk omställningsförsäkring. Men då företagande i grunden är något annat än anställning och omfattas av andra regelverk bör det dock finnas en möjlighet för denna grupp att välja bort försäkringen.

En ny omställningsförsäkring som inkluderar arbetslöshetsförsäkringen måste vara fristående från statsbudgeten. En administration utanför statsbudgeten säkerställer att ökad effektivitet i omställningsarbetet också leder till sänkta avgifter.

En ny lösning ställer också krav på hur ett effektivt omställningsarbete ska utvecklas. En logisk konsekvens av vårt förslag är att Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens roll ses över i grunden. Två av våra mest kritiserade myndigheter klarar uppenbarligen inte dagens roll som kombinerar myndighetsutövande och service. Därför vill vi se över möjligheten att slå ihop dessa myndigheter till en omställningsmyndighet. Denna myndighet ska då hantera individers rättigheter inom försäkringen, sköta utbetalningar och mäta kvalitet och kontroll för de utförare som verkställer omställningsarbetet.

Det praktiska omställningsarbetet skall utföras av olika aktörer inom ramen för ett valfrihetssystem liknande de som nu växer fram på allt fler välfärds-områden.

Här kan det röra sig om ackrediterade aktörer inom områden som medicinsk rehabilitering, arbetslivsinriktad rehabilitering, kompetenskartläggning, kompetensutveckling och matchning. Omställningskedjor av aktörer kommer att växa fram, som har förmåga att erbjuda de försäkrade ett bra omställningsarbete tillbaka till arbetsmarknaden.

En avgörande punkt, även med en obligatorisk försäkring, är att arbetslinjen även i framtiden blir tydlig i ersättningssystemen. Arbete ska löna sig bättre än utanförskap, aktivitet bättre än passivitet. En omställningsförsäkring ska därför innehålla en bortre gräns. Däremot kan man överväga om de olika former av kompletterande inkomstförsäkringar, som erbjuds bland annat via fackföreningar, ska skattegynnas genom att göra avgiften avdragsgill.

En modern omställningsförsäkring måste, till skillnad från dagens a-kassa, täcka in och underlätta för den som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden eller nyligen avslutat studier. En stor del av dem som i dag uppbär kommunalt försörjningsstöd är i praktiken arbetslösa, många av dem är ungdomar som ännu inte fått fotfäste på arbetsmarknaden. Vi måste därför se över kvalificeringskraven till en ny omställningsförsäkring så att även dessa grupper får vid behov tillgång till mer effektiv och sammanhållen hjälp in på arbets¬marknaden.

En mångfald av aktörer med lösningar för varje individs behov inom ramen för en gemensam försäkring är en uppgradering av den svenska modellen. En lösning som bär långt in i kunskapssamhället där rörlighet och tillvaratagande och utvecklande av alla människors kompetens blir en väg till framgång i en allt tuffare global konkurrens.

Jonas Milton
vd Almega

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega

Läs debattartikeln på DN:s webbplats