Har du höga sjuklönekostnader?

Har du höga sjuklönekostnader?

Idag påminner jag på almega.se om det högkostnadsskydd för sjuklönekostnader som arbetsgivaren kan rekvirera från försäkringskassan senast  den 31 maj.

Det är bra att ett högkostnadsskydd finns inte minst för alla små företag där sjuklönekostnader kan i allra högsta grad påverka företagets resultat. Fler medarbetare med sjukskrivningar under 14 dagar  kan få oerhörda konsekvenser för ett företag. Inte minst  för tjänsteföretagen där den dagliga arbetsuppgiften inte går att skjuta på eller att företagen kan producera för lagerhållning. Det går inte att byta blöjor på gamla fru svensson fler gånger än som behövs i dag i för att man befarar en sjukfrånvaro i morgon. Stora, viktiga projekt kan inte stanna upp för att en eller flera medarbetare har fått vinterkräksjukan.

En tjänsteföretagare måste täcka upp frånvaron med vikarier, övertid eller eget arbete, allt förenat med ökade kostnader.

Därför är högkostnadsskyddet viktigt inte minst för våra medlemsföretag.

I den intensiva debatt som förs kring sjukförsäkringen så har arbetsgivarens faktiska kostnader för sjukfrånvaron glömts bort. Det är inte bara kostnader för sjuklöneperioden utan kollektivavtalen innehåller även regler om ersättningar även efter 15 dagen. Dessa ersättningar betalas direkt eller indirekt av arbetsgivaren genom försäkringsavgifter – förutom de sociala avgifter som täcker kostnaden  för sjukpenning.

Det är dags att föra in arbetsgivarens kostnader i debatten. Är miljöpartiets inlägg om att arbetsgivare med färre än 10 medarbetare ska slippa sjuklöneansvaret det första inlägget?