Expertskatt och värnskatt – analogt resonemang?

Det är alltför svårt att attrahera utländska experter till Sverige!  Idag är endast ca 1000 utländska specialister, forskare, företagsledare beviljade skatterabatt och regeringen vill nu fördubbla antalet. Det finns flera skäl till svårigheten att locka hit experterna, varav skattetrycket är ett. Det är ett generellt problem, att högt skattetryck på individ- och företagsnivå tenderar att repellera kompetens och motverka kompetensinvesteringar. För svenska såväl som för utländska välutbildade personer i Sverige.

Det är svårt att bortse från det generella problemet. Regeringen vill nu glädjande nog förenkla reglerna för expertskatt, med den viktiga ambitionen att attrahera fler utländska kompetenta personer. Förslaget, som nu är på remiss från finansen,  innebär att reglerna om expertskatt ändras genom att det införs en schablonregel om att utländska personer med en lön över 2 prisbasbelopp per månad (85 600 kronor år 2011) alltid ska anses utgöra en nyckelperson och därmed tillåts skattelättnad.

Upplägget kan diskuteras – hur förslaget kommer att slå. Men nu är det ju inte så att skattelättnader för utländska experter innebär något stort skattebortfall för statskassan, men allt hänger på något sätt ihop och förslaget får i alla fall mig att allt mer ifrågasätta värnskatten. Enligt flera utredningar, inkl långtidsutredningen 2011, så bidrar inte heller denna skatt nämnvärt till statskassan, utan verkar snarare kontraproduktivt. Om man utgår ifrån att kompetens och god inkomst i grova drag hänger ihop (som expertskatteförslaget utgår ifrån) så borde väl det också gälla i resonemanget avseende värnskatten för svenska medborgare?