Dags för en P-skattesedel

Det behövs en helt ny form som ger pensionärer rätt att vara egna företagare utan att omfattas av Las, lagen om anställningsskydd, eller andra regler på arbetsmarknaden. De skulle ge många äldre en möjlighet att arbeta i sin egen takt efter att de gått i pension, samtidigt som arbetsgivarna skulle kunna behålla viktig kompetens.

Lösningen skulle vara en förenklad f-skattesedel för pensionärer – en så kallad P-skattesedel – som skulle kunna göra det möjligt för många fler att vara yrkesverksamma långt efter 65 eller 67 årsdagen.

Vad politikerna behöver göra är att bestämma att den som har en P-skattesedel kan vara uppdragstagare utan att därmed komma att bli anställd, det vill säga Las gäller inte för den som har P-skattesedel. Då skulle det inte vara förenat med någon risk för arbetsgivare att ta tillvara värdefulla erfarenheter av ett långt yrkesliv. Dessutom kan de som valt att bli pensionärer få en möjlighet att helt fritt kan avtala med arbetsgivare hur de vill fortsätta vara yrkesverksamma. Det skulle råda full avtalsfrihet.

Troligen är det även för politikerna en långt mycket bättre lösning, att en pensionär och en arbetsgivare kan träffa avtal om att fortsatt vara verksam längre upp i åren, än en kortsiktig åtgärd som till exempel att höja rätten att kvarstå i tjänst till 69 år.

Framförallt handlar det om ett nytt sätt att se på vår ålderdom. Frågan ska inte längre vara om det ska finnas ett målsnöre vid 65, 67 eller 69, utan jag ska i förenklad form kunna fortsätta som egen företagare i den takt jag och min uppdragsgivare kommer överens om.

För det är nog där skon klämmer för den enskilde. Man vill inte vara fortsatt anställd tillsvidare efter pensionsdagen med de krav och tempo som gäller på arbetsmarknaden. Men man vill inte heller helt tappa kontakten med arbetslivet. Vi vet ju alla att vi mår bättre om vi fortsätter att hålla oss aktiva.

För företagen är vinsten, förutom att kunna behålla värdefull kompetens, att man inte riskerar att Las, lagen om anställningsskydd, slår till och att det därmed blir en ytterligare tillsvidareanställd. Inte heller riskerar arbetsgivaren att det skulle strida mot de villkor eller anställningsformer som finns i olika kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Visserligen är Las konstruerat så att den som fyllt 67 år som längst kan ha en uppsägningstid om en månad och träffas inte av paragraferna 22,23, 25 och 25a. Det betyder turordningen och företrädesrätten inte gäller för pensionärer. Däremot krävs fortfarande saklig grund för att säga upp någon som är över 67 år och visstidsanställningar får fortfarande bara användas med de tidsgränser som finns i Las eller i kollektivavtal. Dessutom finns i många kollektivavtal olika hinder mot att anställa äldre. Dessa bestämmelser härrör från en svunnen tid när det fanns en fruktan att arbetsgivare skulle försöka utnyttja äldre med usla pensioner.
Idag är situationen helt annorlunda. Det handlar det om att vi måste arbeta längre om värlfärdssystemen ska orka med att vi blir allt friskare och äldre.

Politikerna behöver bara besluta om en förenklad skattesedel som den som tagit ut ålderspension utan byråkrati kan få. Administration med bokföring och skatteregler bör vara så enkelt som möjligt. Och det måste tydligt framgå att person med P-skattesedel alltid kommer att betraktas som uppdragstagare och aldrig kan komma att omfattas av Las.