Skatter stoppar rätt arbetskraft

Konjunkturinstitutet drar slutsatsen att det fortfarande finns gott om lediga resurser på arbetsmarknaden medan en ökande andel företag har brist på arbetskraft. Arbetsförmedlingen förutspår att det är inom tjänstesektorn jobben kommer de närmsta två åren. Istället för att glädjas vet Almega att det saknas en viktig pusselbit för att en blomstrande bild av svensk ekonomi ska kunna bli komplett – rätt kompetens till de kunskapsintensiva tjänsteföretagen.

I noterar att bristen på arbetskraft under 2010 stigit i flera branscher. Eftersom bristtalen inte stigit överlag och arbetslösheten fortfarande är hög drar KI slutsatsen att arbetskraftsbristen inte märkbart hämmar utvecklingen av sysselsättningen i ekonomin. På denna punkt kan Almega, som representerar flera av de tjänstebranscher där de högsta bristtalen uppstått, inte hålla med.

Almegas medlemsföretag inom kunskapsintensiva branscher känner inte igen sig då ekonomer säger att det finns gott om lediga resurser. Bristen på rätt kompetens är alltmer akut i denna betydande del av tjänstesektorn. Det kunskapsintensiva branscherna bidrog mest till sysselsättningsökningen de senaste tio åren, och har stått för över 80 procent av sysselsättningsökningen i den privata tjänstesektorn. Företagen med de ökande flaskhalsproblemen försöker lösa problemen med att söka kompetens utomlands, men det räcker inte.

Att tillverkningsindustrin ännu inte visar en ökad arbetskraftsbrist ska heller inte tolkas som att industrin har gott om lediga resurser. Interaktionen mellan tjänsteföretagen och industrin blir tydligare när industrin nu i allt större omfattning köper in tjänster. Om tjänstebranscherna närmar sig kapacitetstaket påverkar det i sin tur industrins produktion och produktutveckling. Då måste även industrin söka efter tjänsteleverantörer utomlands vilket, förutom kompetensbristen i Sverige, hämmar sysselsättningstillväxten i Sverige.

Almega, som har påtalat problemet under en längre tid, vill återigen nämna några av sina konkreta förslag på lösningar. Arbetskraftsinvandringen är absolut nödvändig. Värnskatten bör slopas och Sveriges extremt höga marginalskattenivå sänkas, eftersom dessa motverkar utbildningspremien och möjligheten att rekrytera och behålla kompetens på företagen. Högskolan behöver ett kvalitetsutvärderingssystem som premierar samverkan med näringslivet – det som träder i kraft vid årsskiftet har avsevärda brister. De immateriella investeringarnas betydelse måste beaktas i kommande förslag om skatteincitament för forskning och utveckling. Vårt långsiktiga välstånd vilar på framgångsrika kunskapsintensiva företag. Nu är det dags att byta perspektiv och ta Sverige in i kunskapssamhället.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
Lena Hagman, chefekonom Almega

Debattartikeln finns ej på nätet, men publicerades i DI 8/1 2011.