LO har en ovilja att hitta lösningar

Patrick Roselin och Madelene Syrén från LO delar inte vår uppfattning om kompletterande aktörer. Det är inte förvånande. Det har länge, inom LO, funnits en ovilja att försöka hitta lösningar på problemet att så många befinner sig i ett utanförskap.

I vanlig ordning när det gäller privata aktörer och valfrihet skriver representanter för arbetarrörelsen att de inte har något emot privata alternativ, för att sedan ägna hela artikeln åt att argumentera mot dessa.

De vill att vi ska föreslå en lösning som ”tittar på problemets kärna”. Vi menar att vi gör det, erfarenheter från bland annat Storbritannien visar att det finns andra vägar att gå. Vi menar att det behövs ett skifte i synsättet. Det är uppenbart att dagens system har nåtts vägs ände. Dagens rehabilitering och arbetsförmedling förmår inte att hjälpa folk tillbaka till arbete i den utsträckning som vore rimlig och önskvärd.

Problemets kärna är nämligen att i det moderna snabbrörliga tjänstesamhället fungerar det inte när en enda aktör ska kunna hitta lösningar för alla individers situation. Det är därför myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hamnar i botten av SKI (Svenskt Kvalitetsindex) mätningar.

Myndigheter har och kommer att ha en viktig roll i att bedriva myndighetsutövning. De är en garant för ett rättssäkert system. Men det behöver inte innebära att de också ska utföra/vidta alla de åtgärder som krävs för att få en person i arbete. Motsvarande resonemang kan sägas om landstingen som inte behöver göra bedömningar om vilken medicinsk vård en patient ska få. Den bedömningen görs bäst av en läkare, privat eller offentligt anställd. Samma sak gäller naturligtvis när en person behöver rehabilitering och arbetsförmedling för att lyckas med återgången till arbetsmarknaden.

Vi förordar ett valfrihetssystem, ett system som bygger på att beställarna, exempelvis Arbetsförmedlingen, ställer samma krav på de privata utförarna som den egna verksamheten. Kraven ska vara rimliga i förhållande till uppgiften som ska utföras. Ersättningen ska vara relevant utformad för det arbete som ska utföras och kontroll och uppföljning ska ske av såväl den egna verksamheten som den som utförs av kompletterande aktörer.

Visst har det funnits brister i Arbetsförmedlingens senaste upphandling av coacher. Det har vi påpekat och vi menar att det inte ställdes tillräckliga kvalitetskrav. Att det inte har fungerat betyder däremot inte att det finns en naturlag som säger att vi kommer se motsvarande problem i framtiden. Vi har sett att de valfrihetssystem som tillämpats inom äldreomsorgen och de vårdvalssystem som har infunnits har ökat kvaliteten, tillgängligheten och kundnöjdheten. Det finns all anledning att tro att det samma kan uppnås inom rehabkjedjan och arbetsförmedling.

Skillnaden mellan oss och LO är att vi vågar lita på den enskildes förmåga att göra egna val och att det valet är ett första viktigt steg i återgången till arbetslivet.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega

Marie Silfverstolpe
näringspolitisk expert, Almega