Offentlig upphandling – en bra affär för Västervik

Våra gemensamma skattemedel ska vi hushålla med. Sparsamhet och effektivitet ger mer välfärd för pengarna. Väl genomförd offentlig upphandling smälter samman den offentliga sektorns stora kunskaper om medborgarnas behov med entreprenörers förmåga att organisera arbetet och utveckla nya lösningar för högre kvalitet.

Det finns stora vinster med offentlig upphandling. Om den görs på rätt sätt, med rätt avsikter. Sund konkurrens mellan alternativ skapar effektiva organisationer och företag. Arbetssätt förnyas, personal och beställare upplever att kvaliteten blir bättre. Vi vet av erfarenhet att medarbetarna ofta uppfattar, att det efter konkurrensutsättning, finns betydligt större möjligheter till egna initiativ och att idéer välkomnas i betydligt större utsträckning än inom offentligt driven verksamhet.

Västerviks kommun planerar nu att lägga ut all städverksamhet på entreprenad. Det är i grunden mycket bra men för att lyckas krävs det en dialog mellan upphandlare och leverantörer. Då kan upphandlingarna genomföras på ett sätt som tillfredställer alla inblandade parter. Transparens, tydliga krav och ständig uppföljning ska vara naturliga delar av all offentlig upphandling. Rätt använt kommer offentlig upphandling med tydliga spelregler att leda till effektivare organisation med ständigt högre kvalitet. Med den klara målsättningen att med ett öppet och överskådligt system för ständig kvalitetskontroll av offentlig upphandling kommer Västervik få privata entreprenörer somutvecklar verksamheten till att ge mer service för våra gemensamma skattemedel.

Inger Jonasdotter
 

Publicerad i Västerviks-Tidningen 9/12 2009.