Ska dogmer stå i vägen för en bättre välfärd?

I veckan inleds den socialdemokratiska partikongressen. En kongress som betyder mycket för socialdemokraterna som parti och för den svenska politiska debatten. Historiskt sett har socialdemokraterna lyckats med att forma pragmatiska lösningar som utvecklat Sverige framåt. Det inser även många som själva inte är socialdemokrater.

För Almega är frågan om privata aktörers möjlighet att agera inom välfärdsområdet viktig. Vi välkomnar där de tydliga ställningstaganden som den socialdemokratiska partistyrelsen gjort vad avser ökat fokus på kvalitet och öppna jämförelser mellan olika aktörer och deras verksamhet. Samtidigt ser vi med oro att det finns röster som vill att partiet ska lämna denna pragmatiska linje. Tydligast är det inom välfärdsområdet där en del företrädare vill förbjuda vinstuttag. Som vi ser det vore det att sätta dåliga principer framför medborgarnas bästa.

Idag finns det bara inom vårdområdet 14 000 privata företag som sysselsätter 120 000 personer och friskolorna är på de flesta håll en lika naturlig del av skolutbudet som vad de kommunala skolorna är. Det är företag och människor som bedriver välfärdstjänster för en stor del av svenska folket. Medborgarna är också nöjda med den privata vården. I undersökning efter undersökning som mäter kvalitet och kundnöjdhet vinner den privata vården över den offentligt drivna. Dessutom lyckas vårdföretagen och friskolorna ofta förena god kvalitet med att verksamheten går runt och är lönsam.

När våra medlemmar träffar socialdemokratiska kommunpolitiker runt om i landet är det sällan så att dessa ser vårdföretagen eller friskolorna som ett hot mot den kommunala verksamheten. Tvärtom ser de flesta kommunpolitiker dessa som en naturlig del av välfärdsutbudet och att de bidrar till både valfrihet, nytänkande och ökad kvalitet.

Utifrån denna ”kommunala verklighet” ställer vi oss främmande till de krav på inskränkningar i möjligheterna att ta ut vinst eller på annat sätt bedriva sin verksamhet som förekommer i debatten. Förslagen tyder på stor okunnighet om hur privat företagsamhet fungerar. Vinsten är en avkastning på det kapital som satsas när företaget grundas och en ersättning för den risk som företagaren tar. Den är också ett kvitto på att företaget har långsiktig bärkraft och har förutsättningar att klara tillfälliga nedgångar som skapar förluster. Företagare kan till skillnad från kommunen aldrig skicka räkningen till skattebetalarna om det går dåligt utan förlorar i stället det investerade kapitalet.
Därmed inte sagt att vinsten är det allra viktigaste för vårdföretagen. Våra medlemmar bedriver i huvudsak sin verksamhet för att de brinner för den och för att kunna bedriva undervisning eller hjälpa sina patienter på ett ännu bättre sätt när de får den handlingsfrihet som det innebär att själv råda över mer av de ekonomiska förutsättningarna. Vinsten är därför snarare en förutsättning för att bedriva verksamheten än det huvudsakliga syftet med densamma. Skulle ett företag göra orimliga vinstutdelningar skulle detta leda till att kvaliteten blev lidande och att medborgarna skulle välja att gå någon annanstans. Och utan nöjda kunder blir det inga vinster alls. Det är bara i de offentliga systemen som verksamhet som ingen vill ha eller betala för klarar av att överleva. Likaså är det bara i de offentliga systemen som dålig hushållning med pengarna kan hållas under armarna.

Vårdföretag och friskolor är en viktig del av den gemensamt finansierade välfärden. De bidrar till att skattepengarna används effektivare och att kvaliteten enligt medborgarna själva blir bättre. De politiker som är kritiska borde i stället se över sitt eget hus och fundera över hur våra medlemmar kan ha nöjdare kunder till lägre kostnader än vad det offentliga kan. Den politiker som i Gustaf Möllers anda tycker att varje skattekrona som används ineffektivt är en stöld från den fattige borde undra över meningen med att betala mer för något som bevisligen ofta är sämre.

Svensk socialdemokrati har genom åren satt en ära i att vara ett pragmatiskt parti som sätter medborgarnas bästa i centrum. Om socialdemokratin lämnar det spåret och i stället väljer att sätta de offentliga systemen främst gör de sig själva och svenska folket en otjänst. Ett parti som inte förstår att ett företags möjligheter att ta ut rimliga vinster ur sin verksamhet är en grundförutsättning visar att det inte förstår sig på företagande och näringspolitik över huvudtaget. På så sätt handlar frågan om vinstuttag i vårdföretag lika mycket om jobb- och näringspolitik i allmänhet som om välfärdspolitiken. Almega har även många medlemsföretag som inte verkar inom välfärdssektorn direkt men som levererar andra tjänster till den offentliga sektorn som kan handla om allt från lokalvård till IT. Även dessa ställer sig frågande till den debatt som förekommer kring vinsterna och vad den kan komma att betyda för dem och deras villkor.

Sverige är en kunskapsnation och mycket av vår välfärd är beroende av att vi utvecklar tjänster som vi kan exportera till andra länder. Vi tror att Sverige har goda förutsättningar till tjänsteexport inom välfärdsområdet. Men det kommer aldrig att vara kommuner och landsting som gör detta utan den möjligheten finns endast om vi har privat välfärdssektor med kraft att växa.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega

Läs debattartikeln på Folkbladets webbplats