Diskutera med dem det berör, Carin Jämtin

Vinst i välfärdsföretag diskuteras livligt inför Socialdemokraternas kongress i oktober. Detta efter att Carin Jämtin, (S) förklarade att hon vill begränsa dessa företags möjlighet att dela ut vinst.

Den som producerar en produkt som plåster eller it-system till vården får ta ut vinst. Men för tjänsteproducerande företag, som använder dessa produkter, ska andra regler gälla enligt Carin Jämtins förslag.

Almega har 9 550 medlemmar med sammanlagt 455 000 anställda, i närmare 60 tjänstebranscher varav de flesta i någon mån gör affärer med offentlig sektor. Många medlemmar, även utanför vård och skola, har uttryckt oro för vad detta skulle innebära i ett nästa steg.

Cirka 20 000 upphandlingar genom förs varje år i offentlig sektor, till ett värde av cirka 500 miljarder kronor, av allt från vägbyggen och sjukhusutrustning, till städning och pennor till skolan. Varför ska vissa av dessa leverantörer förbjudas att generera avkastning på investerat kapital? Våra medlemmar, som har både offentliga och privata kunder, undrar varför de som tjänsteproducenter ska behandlas annorlunda än andra företag.

Privata företag står i dag för en stor del av utvecklingen och investeringarna i välfärdssektorn. Privata företag investerar i nya läkarmottagningar, köper in utrustning och öppnar skolor. Dessa investeringar finansieras privat och bidrar till att öka tillgängligheten inom vården, skapa mångfald inom hemtjänsten och utveckla kvaliteten inom skolan.

Ett förslag att begränsa möjligheten till avkastning skulle hota den positiva utvecklingen. Kommunerna, som redan har en ansträngd ekonomi, skulle få stå för en allt större del av nyinvesteringarna inom välfärden. Osäkerhet och hot om framtida försämringar av förutsättningar påverkar både blivande entreprenörer och tänkbara investerare.

Försämring av närings klimatet inträder inte när ett beslut möjligen har fattats, utan just nu när osäkerheten sprider sig om var socialdemokratin egentligen står i frågan om företagandets villkor.

Vi på Almega vill med anledning av den aktuella debatten bjuda in Carin Jämtin att så snart som möjligt träffa våra medlemmar som är verksamma inom tjänstesektorn och välfärdssektorn.

Vår förhoppning är att få informera om, och diskutera förutsättningarna för våra medlemmars verksamhet så att ett ställningstagande inför partiets kongress i höst grundar sig på full insikt om konsekvenserna av att vidare driva frågan om en särskild vinstbegränsning för vissa tjänsteföretag som arbetar i samhällets tjänst. Det vore olyckligt om den här typen av beslut fattas utan en diskussion med de företag som faktiskt berörs.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega

Publicerad i Dagens Industri 19/8 2009.