Låt oss kämpa gemensamt för tjänsteforskning

Sveriges Kommuner och Landsting talar i DS nr 33/08 om branschforskningsinstitut för kommuner och landsting/ regioner. Det behövs mer än det, skriver Almega.

Ordförande Anders Knape och forskningspolitiker Jonas Andersson pekar i Även offentlig sektor behöver innovationsstöd! på behovet av forskning som kommer vård, skola och omsorg till del. Dessa tillhör tjänstesektorn, vilken har andra forskningsbehov än de som tillgodoses via dagens forskningsstruktur. Vi behöver gemensamt arbeta för satsningarna på tjänsteforskning! Den efterfrågas av både privata och offentliga tjänsteverksamheter.

I SKLs debattartikel talas om branschforskningsinstitut för kommuner, landsting och regioner. Almega menar att detta inte är lösningen. Ökade satsningar på behovsmotiverad forskning och innovationsstöd för tjänsteverksamheter är lösningen – oavsett om de finns i privata tjänsteföretag, industri eller i offentlig sektor.

Det viktigaste är att skapa en nationell forskningsstrategi med tjänster i fokus! Bärande i den är skapandet av en tjänsteforskningshub, en nationell struktur för tjänsteforskning. Tjänsteforskning som efterfrågas pågår på ett flertal lärosäten, men isolerat.

En annan viktig del är kompetenscentra. Behovsmotiverad forskning och innovationsstöd för tjänsteverksamheter är mångvetenskapliga satsningar. Sådana är eftersatta sett till tjänstesektorns ekonomiska betydelse.

Almega har identifierat fem viktiga forskningsområden. Bland annat:

* Tjänsteinnovationer/-utveckling (exempelvis organisations-/marknadsinnovationer, gränssnitt mot kunder, design, konceptutveckling, innovationsprocesser, branschglidningar, affärsutveckling, kundrelationer och upphovsrätt).

* Tjänstemarknaders utveckling (däribland PPP-lösningar, offentliga upphandlingar, skatter, konkurrensutsättningar, nya marknader och entreprenörskap inom välfärdsområdet).

* Verksamhetsutveckling (forskning om sådant som kompetens, arbetslivsforskning, organisation, tjänstekvalitet och arbetsmetoder, kvalitetsgarantier, ekonomi, management och organisationsekonomi).

I propositionen Ett lyft för forskning och innovation som kom den 23 oktober finns i princip inga tankar om detta. Det är olyckligt. Med fungerande forskningsstruktur som utgår ifrån tjänsteverksamheters behov skulle Sverige kunna bli ett framgångsland när det gäller tjänsteverksamheter, där välfärden är en viktig del.

Eva-Karin Anderman
näringspolitisk expert Almega

Publicerad i Dagens Samhälle 6/11 2008.